master's thesis
Povezanost sociodemografskih i kliničkih karakteristika sa izraženošću simptoma PTSP i kvalitete života

Ljiljana Drakšić (2017)
University of Applied Health Sciences