specijalistički diplomski stručni
Validacija kvalitete ishoda skrbi bolesnika nakon postupka trombolize

Josipa Kurtović (2017)
Zdravstveno veleučilište